DM
ENG GER A + A -

Jacob Aall i sin tid

Han skulle egentlig blitt prest, men endte opp som jernverkseier og en av det nye Norges fremste samfunnsbyggere.
aall-litografi kopi.JPG
På Eidsvoll i 1814 var han medlem av konstitusjonskomiteen og i årene etterpå ble han valgt som stortingsrepresentant fem ganger. Som eier av Næs Jernverk ledet han en av Norges fremste industribedrifter i mer enn førti år. Når han hadde tid til overs oversatte han Snorres kongesagaer og skrev artikler om historie og samfunnsforhold.

Under Napoleonskrigene gjorde han en stor innsats for å skaffe matforsyninger til befolkningen og på sin eldre dager skrev han en utførlig framstilling av begivenhetene som førte fram til Eidsvoll 1814.
Selv om han tilhørte unionspartiet på Eidsvoll og ofte distanserte seg fra det han oppfattet som "kraftpatriotisme", var nesten alt han foretok seg preget av et ønske om bidra til "Fædrelandets" - fellesskapets -beste. Et godt eksempel på dette er hans sterke engasjement for opprettelsen av et eget norsk universitet.

StubhaugJacobAallForside.jpg
Nå har Arild Stubhaug skrevet en omfattende biografi som favner alle sider ved Jacob Aalls mangfoldige livsverk. Boka gir oss anledning til å komme tett inn på livet til en av de som var med på skape den norske grunnloven og som satte dype spor etter seg på mange samfunns- og kulturområder i første halvdel av 1800-tallet - da grunnlaget for "det nye Norge" ble lagt. Boka er et bidrag til det store grunnlovsjubileet i 2014.

Vi følger hovedpersonen i hans oppvekst i Porsgrunn, som skoleelev på Fyn og student i København og på hans europeiske kunnskaps- og dannelsesreise. Vi er med når han slår seg ned som jernverkseier på Nes Verk ved Tvedestrand og tar fatt på oppgaven med å gjøre verket til et mønsterbruk. Vi kommer også tett inn på hverdags- og familiemennesket Jacob Aall, enten det gjelder hans glede over musikk og malerkunst eller hans store sorg da han ble enkemann i 1825.

Vi får oppleve hvordan Aalls samfunnsengasjement kom til uttrykk både i polemiske skrifter som boka Fædrelandske Ideer og i tildels ørkesløse dager på stortingsbenken eller som aktiv deltaker i offentlige komiteer og utvalg. I skildringen av oppholdet på Eidsvoll får vi et innblikk i hvordan det føltes å tilhøre mindretallet når det gjaldt unionsspørsmålet.

Kort sagt gir boka et detaljert og levende inntrykk av hvordan livet til en representant for "slekten fra 1814" kunne arte seg, både før, under og etter det begivenhetsrike året 1814.


Stubhaug-Arild.jpgArild Stubhaug har tidligere skrevet flere biografier som har blitt svært godt mottatt. Mest kjent er boka om matematikeren Niels Henrik Abel, som Stubhaug mottok Brageprisenfor i 1996. Han har også skrevet en bok om lyrikeren Conrad Nicolai Schwach.

Biografien om Jacob Aall er skrevet på oppdrag fra og i tett samarbeid med Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand. Et stort og mangfoldig kildemateriale, inkludert dagbøker,brev og erindringer, har vært gjennomgått. Ansatte ved jernverksmuseet og andre fagmiljøer har bidratt medet omfattende grunnlagsmateriale i form av forskningsresultater og dokumentasjon. Som en del forarbeidet har museet arrangert flere seminarer (bl.a. "I Jacob Aalls fotspor i København") og det har blitt utgitt åtte nummer i Jacob Aall-prosjekts skriftserie. Familien Aall på Nes Verk har også vært en viktig støttespiller i arbeidet. Aust-Agder Fylkeskommune har stått for hovedfinansieringen av prosjektet og biografien er fylkets viktigste bidrag til markeringen av grunnlovsjubileet i 2014.

Til salgs på Næs Jernverksmuseum for kr 300,-