DM
ENG GER A + A -

Jacob Aall på Stortinget

Jacob Aall ble valgt som representant til Stortinget en rekke ganger i årene etter 1814aall-litografi kopi.JPG (1815-16, 1821-22, 1827-28, 1830).

Han var ingen taler og mistrivdes i opphetede diskusjoner, men satte allikevel spor etter seg som stortingspolitiker. Her vil du finne avskrifter av de stedene Jacob Aall opptrer i Stortingsforhandlinger i de periodene han var på Stortinget.
Avskriftene er foretatt av Maren Dahle Lauten.

Stortinget 1815-16
Stortinget 1821
Stortinget 1822
Stortinget 1827
Stortinget 1828
Stortinget 1830

I Norsk Biografisk Leksikon har Paul Thyness omtalt Jacob Aalls stortingsinnsats på denne måten:
"Som stortingsrepresentant gjorde han en betydelig innsats som medlem og til dels formann i en rekke komiteer. Han satte seg, som han selv skrev, alltid på stortingsbenken “med et rolig og beskjedent Sind, fri for enhver Tanke om at spille en Rolle, og Miskjendelse og Misgunst faldt sjelden paa min simple Vei”. Selv om han i større saker gjerne fulgte regjeringen, var han ingen partimann. I økonomiske spørsmål var han liberalist, men med sin vilje og evne til å se sakene fra alle sider var han en politisk brobygger som i både form og innhold søkte å forsone partiene. Det ble trukket store veksler på hans innsikt i landets økonomiske stilling og hans inngående kjennskap til landbruk, skogbruk, industri og bergverk. Han hadde bl.a. hovedæren for at det ble gjenopptatt begrenset drift ved Kongsberg sølvverk og igangsatt undersøkelser som ledet til store, nye funn 1831. I strid med sin egeninteresse som verkseier stilte han også forslag om opphevelse av de leveranseforpliktelser som skogeierne var pålagt av hensyn til bergverkene."

Sønnen J.C. Aall skrev dette i biografien som ble trykt foran i etbindsutgaven av Jacob Aalls Erindringer...:
"Han var ikke i Besiddelse af det Mod, som utfordres til uforberedt at holde Foredrag i en offentlig Forsamling; men hans flittige Pen fandt en stadig Beskjæftigelse baade i Committeindstillinger og i skriftlige Vota, som han under Sagernes Behandling oplæste, saaat faa Navne findes hyppigere i Stortingsforhandlingerne for hine Aar end hans."