DM
ENG GER A + A -

Vedtekter

Vedtekter for Jernverkets Venner


§1 Navn

Foreningens navn er Jernverkets Venner.

§2 Formål

Foreningens formål er å være til nytte for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum, og til glede for medlemmene. Foreningens sete er i Tvedestrand kommune.

§3 Medlemskap

Både enkeltpersoner og ektepar/samboende (kalt familiemedlemskap) og bedrifter kan være medlemmer. Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøtet i Jernverkets Venner. Ved avstemminger har møtende enkeltmedlemmer én stemme, familiemedlemskap har én stemme som avgis ved ett av familiens medlemmer, og bedriftsmedlemmer har én stemme som avgis ved en representant for bedriften. Ingen kan stemme ved fullmektig. Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer har samme rettigheter som vanlige medlemmer.

§4 Medlemskontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

§5 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Årsmøte velger leder for 1 år om gangen. Årsmøtet velger hvert år 2 medlemmer til styret for en toårsperiode og 2 varamedlemmer i nummerorden som velges for 1 år. Styret velger selv nestleder og oppnevner selv sekretær og kasserer. Hvert år velger årsmøtet en valgkomité på 3 medlemmer. Ingen kan være styremedlem mer enn 6 år sammenhengende.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være kommet til styret en uke i forveien.

Årsmøtets dagsorden er:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen
3. Årsmelding.
4. Regnskap og revisjonsberetning.
5. Fastsetting av kontingent
6. Behandling av innsendte forslag.
7. Valg av styrets leder, 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer i nummerorden (for 1 år).
8. Valg av revisor
9. Valg av medlemmer til valgkomité.
10. Presentasjon av status og planer for Stiftelsen Næs Jernverksmuseum.

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrevedtak eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer krever det.

§7 Årsmøtets myndighet

Årsmøtet avgjør alle saker, unntatt vedtektsendringer, med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende, stemmeberettigede medlemmer. Avstemminger skal være skriftlige hvis minst 10-ti møtende, stemmeberettigede medlemmer krever det.

§8 Økonomi/regnskap

Foreningens regnskapsår starter 1.januar og slutter 31.desember. Regnskapet skal inneholde resultatregnskap og balanse, og gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

§9 Oppløsning

Eventuell oppløsning av foreningen kan gjøres ved behandling i to årsmøter. Førstegangsbehandling i ordinært årsmøte. Vedtaket krever ¾ flertall av de møtende medlemmene. Andre gangs behandling skjer i ekstraordinært årsmøte og gyldig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av de møtende medlemmene. Et slikt ekstraordinært oppløsningsmøte innkalles med 2 mnd varsel. Foreningens kapital og øvrige eiendeler overføres ved oppløsning til Stiftelsen Næs Jernverksmuseum.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 12. mai 2019.