DM
ENG GER A + A -

Om oss

Skaperkraft og harde tak i mer enn 300 år

Næs Jernverksmuseum skal være den fremste drivkraften i Norge på forskning
og formidling av den gamle jernverkshistorien, med utgangspunkt i
landets best bevarte jernverk.


Næs Jernverksmuseum er en selveiende stiftelse etablert i 1991. Stiftelsen har som formål å utvikle og forvalte Næs Jernverk som minne over jernverksdriften på Nes og i Norge, samt drive formidling og forskning omkring norsk jernverkstradisjon og -historie.

Stiftelsen eier museumsanlegget og noen enkelthus, og disponerer andre deler av det gamle verksområdet på grunnlag av langsiktige avtaler med eierne AS Jacob Aall & Søn. Jernverksmuseet forvalter også parken Lunden.

Den nåværende stiftelsen avløste den museumsstiftelsen, som ble opprettet i 1967 av Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museum, i forbindelse med at de første verksbygningene ble overtatt til museumsformål. I denne perioden ble museet administrert av Aust-Agder-Museet.

Bygninger på Nes Verk var for øvrig med allerede på den første nasjonale fredningslisten i 1924. Verket representerer derfor mange års norsk bevarings- og museumshistorie. Museet har status som nasjonalt prioritert teknisk-industrielt kulturminne. Museet er tildelt det det europeiske kulturminneskiltet.

Hele Nes Verk med Næs Jernverksmuseum som et naturlig midtpunkt ble valgt som Aust-Agder fylkeskommunes tusenårssted.

Fra sommeren 2011 har styret inngått et samarbeid med Tvedestrand
kommune om driften av Forvaltergården/Tvedestrand bymuseum.


Ansatte


Knut B. Aall er museets daglige leder. Knut kan kontaktes på e-post her

Gunnar Molden er museets historiker og forsker og har historie hovedfag,
har vært knyttet til Aust-Agder-arkivet og har arbeidet med gruve- og jernverkshistorie og emner fra sørlandsk historie. Gunnar Molden er redaktør for Fortuna og
arbeider ellers med historisk forskning og formidling knyttet til jernverkene. Han var faglig ansvarlig for museets Jacob Aall-prosjekt (2009-15). Gunnar kan kontaktes direkte på e-post her

Fredrik Dale har en bachelor i historie fra UiB og fagbrev i tømrerfaget. Fredrik har også bakgrunn fra bygg og anlegg med erfaring fra restaureringsarbeid på Bryggen i Bergen. Han jobber først og fremst med restaurering og vedlikehold av bygninger og vår gjenstandssamling. Fredrik kan kontaktes på e-post her

Torkil Ausel er museumsarbeider og vaktmester med både kontorarbeid, økonomi,
arrangementer og diverse praktisk arbeid som sine felt. Torkil når du på
e-post her

Helle U. Lofstad er fagkonsulent ved museet og har hovedfag i etnologi. Hun jobber med utadrettet virksomhet som formidling, sosiale medier og arrangementer. Helle treffer du på epost her.

Museet har ellers en fast stab av omvisere i sommersesongen, samt av og til andre medarbeidere knyttet til spesielle tiltak eller prosjekter.

Stiftelsens styre

Øystein Djupedal styreformann oppnevnt av Riksantikvaren (varamedlem: Anne Ma Nyerrød)
Victor Norman, oppnevnt av AS Jacob Aall & Søn (varamedlem: Liv Håskoll Haugen)
Torstein Moland, oppnevnt av AS Jacob Aall & Søn
Jon-Olav Strand, oppnevnt av Aust-Agder fylkeskommune (varamedlem: Nils Johannes Nilsen)
Anna Hjeltnes, oppnevnt av Tvedestrand kommune (varamedlem: Tage Thorsen)
Helle U. Lofstad, ansattrepresentant (varamedlem: Torkil Ausel)

Samarbeidspartnere

Blant museets viktigste samarbeidspartnere er firmaet AS Jacob Aall & Søn og familien Aall, som fortsatt har sin forretningsvirksomhet knyttet til skogsdrift og eiendomsforvaltning på Nes etter at industrivirksomheten ble avviklet i 1959.

Museet samarbeider også med regionale og sentrale kulturvernmyndigheter, og i første rekke Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Aust-Agder fylkeskommunes kulturadministrasjon og Tvedestrand kommune.

Lokalt er museet medlem av Bokbyen ved Skagerrak, der vi står både som forlag/utgiver og som utsalgssted for bøker, spesielt innen jernverkshistorie og historiske hager/parker. Museet samarbeider med Aust-Agder kulturhistoriske senter i Arendal, og med andre museer på Agder.

Museet har i perioder hatt et nært samarbeid med Norsk Teknisk Museum. I forbindelse med arbeidet med gjenoppbygging av deler av dam- og vannrenneanlegget har museet inngått et nært samarbeid med Norges Energiverk, NVE, omkring bevaring og utvikling av vannkraftbaserte kulturminner.

Gjennom Fellesrådet for teknisk-industrielle kulturminner samarbeider museet med de øvrige institusjoner i Norge innenfor dette fagfeltet. Gjennom arbeidet i det nasjonale bergverksnettverket samarbeider vi med andre museer som fokuserer på gruve- og verkshistorie, og vi bidrar med vår jernverksfaglige kompetanse.

Finansiering

Faste driftsmidler kommer fra Kulturdepartementet, Riksantikvaren, Aust-Agder Fylkeskommune og Tvedestrand Kommune.

De til dels betydelige tilskudd som er gitt til sikring og istandsettelse av anlegget, formidlingstiltak osv. har i hovedsak vært bevilget fra Riksantikvaren og Norsk Kulturråd. Andre som har bidratt/bidrar er Aust-Agder fylkeskommune, Aksjon
Vannmiljø, Sparebankstiftelsen DnB NOR, NVE, Sparebanken Sør, Norsk
Kulturminnefond, forskjellige sysselsettingsordninger, og private bidragsytere som Stiftelsen UNI, Bergesens Allmennnyttige Fond og Stiftelsen Fritt Ord.

Museets egeninntekter kommer hovedsakelig fra billettinntekter, arrangementer og museumsbutikken.

Jacob Aalls innkjøpsfond

I 1996 ble Jacob Aalls Innkjøpsfond opprettet ved omgjøring av Justisråd Jacob Aalls Legat til Næs Verks Arbeidere, opprettet i 1888. Familien Aall stilte deretter legatet til disposisjon for museet til bruk ved innkjøp til museets samlinger, bibliotek osv. Museet vil arbeide aktivt for at dette fondet skal tilføres ytterligere midler til dette formål.